ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์


Image Description
วารุณี อัศวธัญญาสกุล

รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา


Image Description
สุนันทา สระโพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


Image Description
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
เกศริน มะลิ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
เกียรติพงค์ มั่นเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
นฐมล จักรเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
ปิยะนุช ปุระวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ภาษิตา จุลสำโรง

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา


Image Description
รุ่งฤดี ประคองทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
วิภารัตน์ ชื่นชม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศุภวิชญ์ มะเริงสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศุภานิช นุ่มดี

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
สิทธิพัฒน์ สนตุ่น

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุพจน์ ยี่ทอง

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล