ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การลงทะเบียน / การสำเร็จการศึกษา / การขอหนังสือรับรอง / Transcript / การขอขยายเวลาการศึกษา / MAP-C / Coursera และ Micro-Credits


Image Description
ธัญวลัย สิริไพโรจน์

หัวหน้างานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์


Image Description
สุปราณี อัศวชีพ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
อรนันท์ ดีพรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Image Description
กนกวรรณ ด่านมะลิ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ชนัญชิดา แสงแก้ว

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ทิวรรณ ปราณอุดมสุข

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธนภรณ์ เติมสายทอง

นักวิชาการศึกษา


Image Description
พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
พรทิพย์ นิสสะ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


Image Description
วรัญชญา จงสุกใส

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล