ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์


Image Description
ชนิดาภา สุทธิคณะ

หัวหน้างานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Image Description
ดุลภากร นุชดอนไผ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
นูรุลฮุสนี ปารามัล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่