ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานคลัง

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
เครือวัลย์ สุขสมัย

หัวหน้างานคลัง


Image Description
จารวี สิลาจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
พรณภัส หาญปราบ

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
เพรชรัตน์ วงศ์สอาด

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ภคปภา บัวบังศึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
สุเทพ ยศศักดิ์ศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
สุนีย์ ตันสุพล

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
สุภาพร นวลลออง

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
สุวรรณี นาคสุทธิ

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
อรกัญญา สมบุญโต

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
อัมพิกา สิงห์โตงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ชนัญญา นิสีดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่