ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล

รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ


Image Description
ชลญภัสส์ แสงเสน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ทศพล อินทประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ธนภัทร สิริไพโรจน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปราณี หนูสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
ปวริศ เพชรจันทร์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปาริชาติ เกตุยงค์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
พลยุทธ์ ปานจันทร์

นักประชาสัมพันธ์


Image Description
วิชาญ ภิรมย์บัว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
สุกัญญา รวมญาติ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อภิชาติ ศรีศิลป์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
เนาวรัตน์ อิ่มใจ

นักวิเทศสัมพันธ์