ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานศูนย์ภาษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ / การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และตรวจ Abstract


Image Description
ศรีวรรณา ขวัญชุม

รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา


Image Description
ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Image Description
ดร.ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์

อาจารย์


Image Description
ชรินทร์วิชญ์ สีดานนท์

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
วณฏ เงารังษี

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
Gina Masbad Nunez

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Jarah Gertrudes M. Espiritu

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Marcos Tejeda

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
กันทิมา ช่อกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
จรัสศรี แคนถา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ดำ ม้องเพอ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สปันนา ศรีเวียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
สุดคนึง สหะเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
อาณัติ ปาลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วรวิทย์ พูลกิจวัฒนา

พนักงานธุรการ ระดับ ส2


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล