ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


Image Description
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ


Image Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา


Image Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา


Image Description
อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้


Image Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา


หน่วยเลขานุการ
Image Description
สิรินยา แก้วมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
อ้อย ไชยมาตย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่