ศิษย์เก่า เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
ขวัญฤทัย ราชสีห์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป


Image Description
กันทิมา ช่อกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
วิไลลักษณ์ สุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
สุภาพร มั่นหรั่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
อนันต์ สุวิมลเสถียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
ทวีศักดิ์ แสงสุมโน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
พิภพ เพ็ชรน้ำขาว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
สุนทรี ปิ่นประชา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
เลอศักดิ์ ใจเลิศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2


Image Description
ธนะพัฒน์ วสุสมบูรณ์ยศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
ธรรมกร สุนทรวิภาต

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
อภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
อุดม โพธิ์ประสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1


Image Description
สำเภา กรานจำนงค์

แม่บ้าน ระดับ บ2


Image Description
ลำดวน ทองบุญ

แม่บ้าน ระดับ บ1


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่