บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Universitas Bina Darma ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย Rabin Ibnu Zainal, S.E., M.Sc., Ph.D Lecturer of Management Post Graduate Program และคณะจาก Universitas Bina Darma ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยได้นำเสนอข้อมูลเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัคร กิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน