บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ซึ่งหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้คือเรื่อง โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่