บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  • ด้านการประกันคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ

  • ด้านวัตกรรมทางการศึกษา (E-Learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา

  • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสุนการศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลังจากนั้น คณะผู้ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่