ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Conduct of Research)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Conduct of Research)” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำวิจัย และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำวิจัยของตนเองได้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่