ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 639 คน

เครดิตภาพ: - งานสื่อสารองค์กร กองบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล - งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่