ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานขอบพระคุณรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและงานคลัง และขอบคุณผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานขอบพระคุณรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนและงานคลัง และขอบคุณผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2565 ในรูปแบบ on-site ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง, คุณสุปราณี อัศวชีพ งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ และคุณกัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์ งานบริการการศึกษา จากนั้นรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพของผู้เกษียณอายุงาน และกล่าวความรู้สึกพร้อมแบ่งปันเรื่องราวประทับใจจากการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่