ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565"

วันที่ 19-20 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร, อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล และอาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล

วันที่ 19 กันยายน 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผล และสรุปผลการตรวจประเมิน

วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565 ด้วยวาจา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ หลังจากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่