ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Online Active Recruitment and Online Interview 2021 (ครั้งที่ 2) รอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Online Active Recruitment and Online Interview 2021 (ครั้งที่ 2) รอบที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรมครั้งนี้มีหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 11 คณะ ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีชาวต่างชาติสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน