ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID521 Research Ethics)

วันที่ 13 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID521 Research Ethics) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง onsite และ online classroom ผ่าน Zoom App โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัย ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่