ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำโดย คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพบนักศึกษา ผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดูแลผู้รับทุนรัฐบาลไทย