ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "กินอย่างไร ไร้โรค"

วันที่ 29 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "กินอย่างไร ไร้โรค" ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และก่อเกิดค่านิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี