ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ"Thai Tips 2020"

วันที่ 26 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ "Thai Tips 2020" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรัททมาน์ เจียมจวนขาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และอย่างมีความสุข โดยมีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่