ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี 2563

วันที่ 11-12 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี 2563 ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในโครงการจัดให้มีการอภิปรายถึงโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่