ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จำเป็นด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่