ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัย – ผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ตอบโจทย์การก้าวเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศ ยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวรายงานโครงการ และ ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ กล่าวถึงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น รวมถึงข้อมูลของทุนและรางวัลอื่น ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากนั้นต่อด้วยการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดยนักศึกษาเจ้าของผลงาน เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในปีนี้มีจำนวน 29 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่ม วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น จำนวน 7 เรื่อง และบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เดือนสิงหาคม 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่