ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก