ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "MU Grad ASEAN Buddy 2019"

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ MU Grad ASEAN Buddy 2019 ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (มัณฑะเลย์และพุกาม) กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้โอกาสแก่เด็กกำพร้า ยากจน คนชราในชนบท รวมถึงการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านสาธารณสุข ตามโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม และเพื่อศึกษา เข้าใจวัฒธรรมของคนในพื้นที่ด้วย