ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อดังนี้ 1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และการจ้างบุคลากรหลักสูตรจากเงินรายได้หลักสูตร วิทยากรโดยคุณวีระชัย เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิทยากรโดยคุณนันทวัน สุวงศ์ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้หลักสูตร วิทยากรโดยคุณจิราภรณ์ ไม่โรยรส หัวหน้างานคลัง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่