ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน "Valuing : คุณค่าคน คุณค่างาน" ณ มหิดลสิทธาคาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในปีนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผลงานนำเสนอทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่ 1.โครงการ 30 นาที ขยับกายสบายจิต 2.QR Code Payment 3.การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน