ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน"

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะการทำงานด้านวิจัย ( Research Skills ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล