ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" ภายใต้ทักษะการทำงานด้านวิจัย ( Research Skills ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล