ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามือใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามือใหม่ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามือใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรทราบ อาทิเช่น Program Director's Roles and Management และกรณีศึกษาจากการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา ต่อด้วยการให้ข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับประธานหลักสูตร โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมีประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขาหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม 130 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่