ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "งานประจำสู่งานจดลิขสิทธิ์"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "งานประจำสู่งานจดลิขสิทธิ์" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดย คุณวรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโครงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจำ สู่การจดสิทธิบัตร รวมถึงขั้นตอน วิธีการ การขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ต่อยอดองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน