ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Surveillance Audit ครั้งที่ 1 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณกัมปนาท โกษา และคุณสุพงษ์ นิ่มกุลรัตน์ (Auditors) ผู้ตรวจประเมิน Surveillance Audit ครั้งที่ 1 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ครั้งที่ 1 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มีขอบเขต ดังนี้

  • Management Processes and Activities

  • Organizational Context, Need and Expectation of interested parties, Quality Manual, Policy, Objective Planning and Change control (Document & System) Management Review, use of logo., review of previous NCR

  • Risk Management Process

  • Customer Satisfaction

  • Internal Quality Audit

  • Customer Complaint, Corrective & Preventive Action, Continual Improvement Review of Previous NCR Standards, Codes & Regulatory/Statutory Requirements

เวลา 16.15 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ได้เข้าร่วมการปิดตรวจประเมินตามระบบคุณภาพ และร่วมรับฟังผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน (Surveillance Audit) ครั้งที่ 1 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่