ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน ทคบร. ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และผู้เข้าร่วมประชุม ใน “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52” (Virtual Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านระบบ Google Meet การประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทคบร. โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เหล่าคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติอันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สร้างประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมต่อไป ในการนี้ มีสมาชิกทคบร. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน