ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 เรื่อง การบริหารจัดการเเนวราบเเละ การประสานงานโครงการตามเเผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 กล่าวเปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยลัย หัวข้อ "ทิศทางนโยบายเเละการบริหารจัดการ ตามโครงสร้างใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย และกิจกรรม woskshop การใช้งานจากฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย การประสานงานแนวราบระหว่างหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและสามารถทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น