ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบรองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมา (TBAM)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมา (Thailand Business Association in Myanmar (TBAM) เพื่อเข้าพบคุณวิทิตา ถิราพร รองนายกสมาคมฯ คุณทศทิศ รอดประเสริฐ รองนายกสมาคมฯ และคุณกิตติญา เริซ ผู้จัดการสมาคมฯ เพื่อสนทนาเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรบุคคล และการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเมียนมา รวมถึงความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการในอนาคต