ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบผู้บริหารของ Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed. Mes)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยัง Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed. Mes) เพื่อเข้าพบ Mr. U Soe Myint, Secretary General หารือเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการในอนาคต