ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint Degree Doctoral Program in Medical Science และบันทึกข้อตกลงในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยัง Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Yasuyuki Yoshizawa, President of Tokyo Medical and Dental University ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน