ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน "Kyoto University Opening Symposium : On – Site Laboratory at Mahidol University on Environmental Studies"

วันที่ 8 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมงาน "Kyoto University Opening Symposium : On – Site Laboratory at Mahidol University on Environmental Studies" ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Graduate School of Global Environment Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งสนับสนุนทรัพยากรในห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับสากล และมีความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่