ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจัดให้มีการประชุมตามวาระและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Experiences of a Collaborative Graduate Social Work Program" วิทยากรได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Justin Bucchio, Professor of Social Work at Middle Tennesee State University