ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ International University ประเทศกัมพูชา

วันที่ 25 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าพบกับ H.E Prof. Dr. Sabo Ojano, MD, PhD. The President of Bolyno International Group Co., LTD ณ International University ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสามารถเรียนได้ที่ International University ประเทศกัมพูชาได้ โดยมี เนื้อหา หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล