ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ในปี 2560 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบปากเปล่า และประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ พวอ.