ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

การประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทราบ" ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นได้ทำกิจกรรม MU Tour เพื่อเยี่ยมชมมหิดลสิทธาคาร และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และร่วมในการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) ศาลายาผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่