ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบรอบการก่อตั้ง 24 ปี ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วย