ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25 "Ramathibodi Innovation & Creativity 2018"

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 25 "Ramathibodi Innovation & Creativity 2018" จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ชั้น 8 – 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่วยงาน ภายในงานมีการบรรยาย และเสวนาที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอก มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของบุคลากร การนำเสนอผลงาน CQI และการนำเสนอผลงาน Dean's Innovation

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล