ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th TCU International e- learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond"

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง2561 The9th TCU International e-learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

ซึ่งจัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในงานจัดให้มีการบรรยายแนวคิดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนักการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ แนวโน้มความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ทางการศึกษา อีกทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประมวลความรู้ และจัดทำเป็นคลังความรู้ด้านอีเลิร์นนิง เผยแพร่แก่สาสาธารณะต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่