ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

การสัมมนา "เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล" (MU Journals to International Databases: the "How–to" Seminar)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนา "เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล" (MU Journals to International Databases: the "How–to" Seminar) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ไปสู่ฐานข้อมูลระดับประเทศและระดับสากลต่อไป