ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของผู้บริหาร

การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

Image Description

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 (PERCH-CIC Congress X: 2018 International Congress for Innovation in Chemistry) ภายใต้หัวข้อ Contributing Expertise for THAILAND 4.0 ณ โรงแรมจอมเทียนพัทยา ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการวิจัยของสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้ช่วยวิจัย ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปรึกษาปัญหางานวิจัย นำไปสู่การขยายองค์ความรู้และการทำงานร่วมกัน