ข่าว / กิจกรรมเด่น ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

เลือกปี

การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference ''Higher Education for All: Surviving in Times of Change''

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2561
   ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ปิดรับบทความ/วิจัย 26 กันยายน 2561
   ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2561
   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

จัดโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 23 กุมภาพันธ์ 2561
   ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 10 เมษายน 2561
   ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2561
   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ ''Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
    ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
   ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

จัดโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
    ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤศจิกายน 2560
   ณ โรงแรมดิเอมเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ

จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2561
   ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มีนาคม 2561
   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ (FADPU) ครั้งที่ 13

จัดโดย ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 19 มกราคม 2561
   ณ อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ ''ACTIVE LEARNING ตอบโจทย์ THAILAND 4.0 อย่างไร''

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2561
   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มกราคม 2561
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย'' ครั้งที่ 8

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
    ปิดรับบทความ/วิจัย 09 มกราคม 2561
   ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล