ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมของนักศึกษา

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น ปรากฏว่า มีทีมผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ชื่อทีม : ทีม MU pioneers

นโยบาย

 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยดำเนินการตามหลักประชาธิปไตยและตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "ปัญญาแห่งแผ่นดิน"
 • จัดตั้งและผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณทิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศ
 • ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา และด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเสริมสร้างสุขภาพทางกายและใจแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมคุณลักษณะการมีจิตอาสา รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาและด้านอื่นๆ
 • ส่งเสริมและปลูกฝัง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การแยกขยะ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นผู้นำทางสังคมที่ดีและมีคุณภาพ

กระบวนการส่งคะแนน

 • นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site https://graduate.mahidol.ac.th/  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2563   ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

สมาชิกองค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
Student Union of Mahidol Graduate Studies 2020
ทีม MU pioneers

นายกองค์การฯ
ฝ่ายบริหาร น.ส. มยุรพร บุญสิริพาณิชย์
นายกองค์การฯ
 • 6238056 CFHD/M
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ฝ่ายบริหาร นาย พีรวัส การัณยภาส์กุล
รองนายกองค์การฯ (นักศึกษาไทย)
 • 6236302 SIAN/D
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายบริหาร Ms. Sandhya Subedi
รองนายกองค์การฯ (นักศึกษาต่างชาติ)
 • 6238064 NUFS/M
 • สถาบันโภชนาการ
ฝ่ายบริหาร น.ส. บริรัฐ คุ้มเดช
เลขานุการ (นักศึกษาไทย)
 • 6236384 SCEB/M
 • คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบริหาร Mr. MD. Rakibul Hasan
เลขานุการ (นักศึกษาต่างชาติ)
 • 6237360 EGCE/M
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร นาย ศุภชัย พลายจันทร์
เหรัญญิก
 • 6236354 PHOH/M
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นาย วรางคณา ไตรยะสุข
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
 • 6237753 PYPH/M
 • คณะเภสัชศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ น.ส. วีราวัลย์ มโนเกษมสันต์
ประธานฝ่ายวิชาการ
 • 6237639 SIBB/D
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฝ่ายกีฬาและบำเพ็ญประโยชน์ นาย พลัง นิทัศกาญจนานนท์
ประธานฝ่ายกีฬาและบำเพ็ญประโยชน์
 • 6237629 SHSM/D
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Miss Roopika Chandran
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • 6338258 SIIM/D
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสภานักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
Student Council of Mahidol Graduate Studies 2020
ทีม MU pioneers

ประธานสภาฯ
ฝ่ายบริหาร Mr. Hung Nguyen Ngoc
ประธานสภาฯ
 • 6237470 NUNU/D
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / สถาบันโภชนาการ
ฝ่ายบริหาร น.ส. เบญจวรรณ์ บุญเลิศ
รองประธานสภาฯ ฝ่ายนักศึกษาไทย
 • 6237453 EGEW/M
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร Mr. Dong Dong Sui
รองประธานสภาฯ ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ
 • 6236043 EGCE/M
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร นาย สหชัย แสงเรือง
เลขานุการ ฝ่ายนักศึกษาไทย
 • 6138010 EGLS/M
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร Miss Rukshana Poudel
เลขานุการ ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ
 • 6236888 PTPT/M
 • คณะกายภาพบำบัด
ฝ่ายบริหาร นาย นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ
เหรัญญิก
 • 6236476 NSAN/M
 • คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ พ.ท. ดร. นพ. กฤติณ ศิลานันท์
กรรมการ
 • 6138452 EGLS/M
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 • รับรอง
  100.00%
 • ไม่รับรอง
  0.00%

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล