ข่าว / กิจกรรมเด่น

ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอกใหม่

ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัครขอทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอกใหม่

ตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอกใหม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึง นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภททุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา


ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา มูลค่าทุนช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) วงเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติ


 1. 2.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้น นักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ)
 2. 2.2 เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ กลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. 2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ปฏิบัติตัวตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา อย่างเคร่งครัด

3. หลักฐานการสมัคร


 1. 3.1 ใบสมัครขอทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
 2. 3.2 หลักฐานการลงทะเบียนเรียน หรือแผนการศึกษาที่ต้องลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 3. 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 4. 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
 5. 3.5 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เช่น
  1. 3.4.1 ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ)
  2. 3.4.2 หลักฐานการกักตัว กรณีเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. 3.4.3 หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง กรณีนักศึกษาทำงานหรือทำงานพิเศษระหว่างเรียน
  4. 3.4.4 หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง ของผู้ปกครอง เพื่อแสดงว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
  5. 3.4.5 หากไม่มีหลักฐานข้างต้น ให้เขียนรายงานอธิบายผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบหนังสือ หรือ อีเมล รับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่า ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
   หมายเหตุ
   1. หลักฐานการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
   2. การเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับให้เซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

4. การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

 1. ให้นักศึกษาส่งใบสมัครและหลักฐาน ได้ที่ e-mail: nantiya.pin@mahidol.ac.th
 2. หัวข้ออีเมล (subject):
 3. "สมัครขอรับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่"

5. ระยะเวลาในการเปิดและปิดรับสมัคร


 1. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน


เป็นไปตามข้อ 3.5 ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำข้อมูลและหลักฐานมาพิจารณา และให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาในลำดับถัดไป หากคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. วิธีการเบิกจ่ายเงินทุน


บัณฑิตวิทยาลัยจะเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาตามจำนวนเงินทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาได้รับทุนที่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินใน Invoice นักศึกษาจะต้องโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลและส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการรวมเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป

8. การปฏิบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรายกรณี


9. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 600-603
โทรสาร 0-2441-9511
หรือ LINE ID: @451pslqw
Image Description

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่