ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)

รองศาสตราจารย์ พญ.นัยนา อรุณพฤกษากุล

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์ พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี