ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)

รองศาสตราจารย์ พ.อ.หญิงสุมาภา ชัยอำนวย

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รองศาสตราจารย์ พญ.นัยนา อรุณพฤกษากุล

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์ พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล